בדצמבר 2016 הופחתו משמעותית דמי המזונות שעל מרבית האבות המתגרשים לשלם לאימהות בגין ילדיהם המשותפים ואפילו עד כדי ביטולם המלא במקרים מסוימים. ביום 6.12.2016 נפל דבר בתחום הגירושין, בית המשפט העליון בבע"ם 919/15 הוציא תחת ידיו פס"ד שהיכה גלים בכל העוסקים בתחום הגירושין.

בבית המשפט העליון החליטו 7 שופטים פה אחד :

״בגילאי 6 עד 15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל ובשים לב למכלול נסיבות המקרה״.

המשמעות המעשית היא כי חובת תשלום המזונות עבור ילדים בגילאי 6 – 15 לא תוטל עוד על האב לבדו כפי שהיה נהוג בעבר אלא על שני ההורים כאחד. כל הורה בהתאם ליחס בין הכנסותיהם מכל מקור שהוא, בהתחשב בחלוקת זמני המשמורת הפיזית בפועל, ובנסיבות המיוחדות של כל משפחה.

כאשר מתקיימת בפועל משמורת משותפת והילדים הם בגילאי 6-15, יחולו הכללים הבאים:

א. כל הורה יישא בפועל בהוצאות הקיום השוטפות של הילדים כגון אוכל, הוצאות בילוי, מוצרי היגיינה וכו, בעת שהם נמצאים אצלו.

ב. כלומר – במשמורת משותפת לא יהיה צורך בהעברת תשלומים בין ההורים בגין הוצאות הקיום השוטפות.

ג. הוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות כגון: ביגוד, ספרים, טיפול רפואי חריג ועוד, ישולמו על ידי שני ההורים במשותף ובהתאם ליחס הכנסותיהם. לצורך זה ימונה אחד ההורים שישלם את ההוצאות ויקבל את ההחזר מההורה השני. אפשרות נוספת תשלום הוצאות מחשבון בנק משותף של ההורים, אליו יפקידו את הסכומים הנדרשים בהתאם לרמת השתכרותם.

ד. את ההוצאות החריגות של הילדים יחלקו ההורים בהתאם לגובה הכנסותיהם.

ה. כל הורה יישא בהוצאות המדור של הילדים עת הם מצויים במשמרתו. אף אחד מההורים לא יידרש לשלם להורה השני בגין מדורם של הילדים.

כיוון שכללים אלו משמעותיים ביותר רק כאשר מתקיימת משמורת משותפת (ועוד) נראה כי בעתיד יתעצמו ויתרחבו המחלוקות בסוגיית משמורת הילדים שכן המשמעות הכלכלית של המשמורת המשותפת, לעניין תשלום מזונות הילדים, הופכת להיות מכרעת.

הקניית משמורת הילדים לגבר או השגת משמורת משותפת לעיתים הליך מורכב עבור גברים גם כאשר הילדים הם מעל גיל 6. נדמה כי ההליך מורכב גם עבור נשים. המפתח בהליך זה הינו מסוגלות הורית ראויה. בניגוד לדעת רבים מסוגלות הורית אינה תכונה שנולדים עמה אלא מיומנות נרכשת, יש אומרים תולדה של חינוך שבאים עמו מהבית, אשר נבדקת בעבר ויותר צופה פני עתיד. הבנת עניין זה הינה חיונית לגברים ונשים.

גם לאחר המהפך בנושא מזונות הילדים נותרו סוגיות רבות בלתי פתורות.
לפתרון סוגיות אלו הורחב מאוד שיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה. אחד הנושאים ״הבוערים״ הינו האם ניתן להחיל שינויים אלו לאחור. בסוגיה זו עוד יתקיימו דיונים רבים בעתיד.

לסיכום: כאשר מתקיימת משמורת משותפת בפועל (לא חייב) והכנסות ההרים דומות, ו/או הכנסת האם עולות על הכנסות האב (למשל) סביר שהאם לבדה ו/או כל מההורים יישא בהוצאות המדור ובהוצאות השוטפות של הילדים במשמורת שלו כך שלא יועברו כספים מהורה אחד לשני בגין הוצאות אלו.

כאשר המשמורת אינה משותפת, צומצמה עקרונית, חובת האב במזונות ילדיו והיא תלויה במידה רבה ביחס שבין הכנסות האב להכנסות האם וביחס בין זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מההורים.